شنبه 15 الی 7:30
یک شنبه 15 الی 7:30
دو شنبه 15 الی 7:30
سه شنبه 15 الی 7:30
چهار شنبه 15 الی 7:30
پنج شنبه تعطیل
جمعه تعطیل